REGULAMIN

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH WARSZTATÓW DOSTĘPNYCH NA STRONIE

WWW.MOCAFRODYTY.PL(„Regulamin”)

Sprzedawcą dysponentem praw do Warsztatów jest Tamara Gonzalez Perea, prowadząca działalność gospodarczą pod nazwą Tamara Gonzalez Perea TGP CREATIVE z siedzibą w Warszawie (00-842), ul. Łucka 15/1505, NIP: 8513033115 (dalej Organizator)

Kontakt ze Organizatorem i sposób porozumienia się:

 • mailowo; adres poczty elektronicznej [email protected] 
 • listownie; adres: ul. Łucka 15/1505, 00-842 Warszawa

§ 1
Definicje

Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:

Strona – strona internetowa www.mocafrodyty.pl, w ramach której Organizator świadczy usługi; 

Klient – osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która dokonuje zamówienia w ramach Strony;

Konsument – zgodnie z art. 221 Kodeksu Cywilnego oznacza osobę fizyczną dokonującą z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

Kodeks Cywilny – ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 r. (Dz.U. Nr 16, poz. 93 ze zm.);

Sprzedający  – Tamara Gonzalez Perea prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tamara Gonzalez Perea TGP CREATIVE z siedzibą w Warszawie(00-842), ul. Łucka 15/1505, NIP: 8513033115;

Regulamin – Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach warsztatów znajdujących się na stronie internetowej www.mocafrodyty.pl;

Warsztaty – warsztaty świadczone za pośrednictwem Internetu, w postaci warsztatów wieloosobowych online, konsultacji indywidualnych online, dostępu do kursów wideo, które Klient może nabyć u Sprzedawcy za pośrednictwem Strony;

Umowa– umowa świadczenia kursów, zawierana za pośrednictwem Sklepu, pomiędzy Tamarą Gonzalez Perea prowadzącą działalność gospodarczą pod nazwą Tamara Gonzalez Perea TGP CREATIVE a Klientem,;

Świadczenie Usług – umowa zawarta pomiędzy TGP CREATIVE a Klientem w przedmiocie korzystania z warsztatów znajdujących się na stronie internetowej www.mocafrodyty.pl;

Zamówienie – oświadczenie woli Klienta, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy, określające w szczególności rodzaj i liczbę Warsztatów.

§ 2
Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady korzystania z Warsztatów.
 2. Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 3. Warsztaty prowadzone Organizatora;
 4. Regulamin określa w szczególności: warunki i zasady uczestnictwa w Warsztatach oraz zasady zawierania i rozwiązywania Umów z wykorzystaniem usług świadczonych w ramach Warsztatów.
 5. W celu korzystania z Warsztatów Klient powinien we własnym zakresie uzyskać dostęp do stanowiska komputerowego lub urządzenia końcowego z dostępem do Internetu.
 6. Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu w każdym czasie za pośrednictwem odsyłacza zamieszczonego na stronie www.mocafrodyty.pl.

§ 3
Oświadczenia

 1. Klient przed zawarciem Umowy sprzedaży Warsztatów zapoznał się z Regulaminem i stwierdza, iż jego zawartość jest dla niego zrozumiała, kompletna i nie ma do niej zastrzeżeń. W razie jakichkolwiek wątpliwości, Klient powinien przez zawarciem Umowy skontaktować się ze Sprzedającym w celu wyjaśnienia nieścisłości. 
 2. Zawarcie Umowy jest równoznaczne z akceptacją niniejszego Regulaminu.

§ 4
Zasady korzystania z Warsztatów

 1. Warunkiem dokonania zakupu Warsztatów oferowanych na Stronie jest podanie prawidłowych danych osobowych wskazanych jako konieczne w formularzu. Zasady przetwarzania danych osobowych zostały opisane w dokumencie „Polityka Prywatności”, dostępnym na Stronie.
 2. W celu zapewnienia bezpieczeństwa przekazu komunikatów i danych w związku z usługami świadczonymi w ramach Strony, Organizator podejmuje środki techniczne i organizacyjne odpowiednie do stopnia zagrożenia bezpieczeństwa świadczonych usług, w szczególności środki służące zapobieganiu pozyskiwania i modyfikacji przez osoby nieuprawnione danych osobowych przesyłanych w Internecie.
 3. W związku z korzystaniem z Warsztatów Klient zobowiązuje się do:

a) korzystania z Warsztatów w sposób nie zakłócający funkcjonowania Strony, w szczególności poprzez użycie określonego oprogramowania lub urządzeń,

b) niepodejmowania działań takich jak: rozsyłanie lub umieszczanie Warsztatów jako niezamówionej informacji handlowej (spam),

c) korzystania z wszelkich treści dotyczących Warsztatów jedynie w zakresie użytku osobistego,

d) korzystania z Warsztatów w sposób zgodny z przepisami prawa polskiego, oraz postanowieniami Regulaminu

e) zachowania w ścisłej tajemnicy jakichkolwiek informacji przekazanych lub pozyskanych podczas Warsztatów w formie ustnej, pisemnej, elektronicznej i każdej innej na czas nieokreślony. Informacje można wykorzystywać jedynie do celów związanych z Warsztatami.

§ 5
Zawarcie Umowy i realizacja Zamówienia

 1. Informacje o Warsztatach, w szczególności ich opisy oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy, w rozumieniu art. 71 Kodeksu Cywilnego.
 2. W celu zawarcia Umowy należy wejść na stronę internetową www.mocafrodyty.pl, dokonać wyboru Warsztatów, a następnie postępować zgodnie z komunikatami wyświetlanymi na Stronie.
 3. Klient dokonuje zakupu Warsztatów poprzez dodanie ich do tzw. koszyka. Następnie wewnątrz zakupionego kursu, w lekcji będzie umieszczony link do Platformy Zoom, który przeniesie uczestnika do zamkniętego pokoju, gdzie będą odbywały się spotkania.
 4. W trakcie składania Zamówienia – do momentu naciśnięcia przycisku „Kupuję i płacę” – Klient ma możliwość modyfikacji wprowadzonych danych oraz wybranych Warsztatów.
 5. Po podaniu przez Klienta wszystkich niezbędnych danych, wyświetlone zostanie podsumowanie złożonego Zamówienia. Podsumowanie złożonego Zamówienia będzie zawierać informacje dotyczące:
 1. przedmiotu zamówienia,
 2. jednostkowej oraz łącznej ceny zamawianych Warsztatów oraz dodatkowych kosztów (jeśli występują),
 3. sposobu dokonania zapłaty za Warsztaty.
 1. Po dokonaniu płatności i zaksięgowaniu przez Organizatora Klient otrzymuje potwierdzenie za pośrednictwem poczty elektronicznej, że uzyskał dostęp do Warsztatów. 
 2. Dostęp do Warsztatów stanowi oświadczenie woli o zawarciu Umowy, na zasadach wyrażonych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa oraz opisanych w Regulaminie.
 3. Po złożeniu Zamówienia, Klient otrzymuje wiadomość e-mail.
 4. Umowę traktuje się za zawartą z chwilą otrzymania przez Klienta wiadomości e-mail, o której mowa powyżej.
 5. Sprzedawca wystawia Klientowi dowód zakupu Warsztatów i przesyła w wersji elektronicznej na podany podczas zakupu adres mailowy Klienta w formie wybranej przez Klienta podczas składania Zamówienia. 

§ 6
Przedmiot Warsztatów

 1. Klient może zakupić trzy rodzaje warsztatów:
 1. warsztaty polegające na spotkaniach na żywo z Tamarą Gonzalez Perea, które będą się odbywać 4 (cztery) razy w miesiącu, 1 (jeden) raz w tygodniu, w każdy poniedziałek, o godzinie wskazanej przez Organizatora. Spotkania będą odbywały się online, przy zastosowaniu programu do prowadzenia telekonferencji np. zoom. 
 2. kursy wideo, do których dostęp Klient otrzymuje po dokonaniu jednorazowej płatności. Link dostępny będzie przez 14 dni. 
 3. konsultacje indywidualne na żywo z Tamarą Gonazalez Perea, które będą się odbywać we wskazanym terminie i godzinie przez Organizatora. Spotkania będą odbywały się online, przy zastosowaniu programu do prowadzenia telekonferencji np. zoom. Spotkania będą nagrywane. Kupujący może otrzymać link drogą mailową, z możliwością obejrzenia spotkania ponownie – w tym celu należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową: [email protected] Link dostępny będzie przez 3 dni
 4. warsztaty i wydarzenia stacjonarne, odbywające się na żywo lub w wersji hybrydowej w Laparica Concept prowadzone przez Tamarę Gonzalez Perea, będą się odbywać we wskazanym terminie i godzinie przez Organizatora.
 5. Odnośnie warsztatów opisanych w ust. 1 Klient ma możliwość nabycia dostępu do 1 spotkania lub wykupienia subskrypcji. Spotkania będą nagrywane. Kupujący może otrzymać link drogą mailową, z możliwością obejrzenia spotkania ponownie – w tym celu należy skontaktować się z Organizatorem drogą mailową: [email protected] Link dostępny będzie przez 7 dni.
 6. Warunkiem uruchomienia warsztatów opisanych w ust.1 jest zebranie minimalnej liczby 6 Klientów, które przystąpią do uczestnictwa w tych warsztatach. W wypadku jeżeli warunek opisany w zdaniu poprzednim nie zostanie spełniony Klient otrzyma zwrot pieniędzy lub zostanie zapisany na kolejne warsztaty, według swojego wyboru.

§ 7
Ceny. Sposób płatności

 1. Ceny Warsztatów podawane są w złotych polskich i zawierają wszystkie składniki, w tym podatek VAT (z wyróżnieniem wysokości stawki).
 2. Klient ma możliwość dokonania płatności poprzez system płatności Tpay.
 3. Odnośnie warsztatów prowadzonych na żywo, opisanych w § 6 ust. 1 Klient może nabyć dostęp do 1 (jednego) spotkania albo wykupić subskrypcję na uzgodniony okres. W takim przypadku płatność jest automatycznie pobierana z rachunku bankowego Klienta co miesiąc.

§ 8
Dostęp do Warsztatów 

 1. Umowa zostanie zawarta z chwilą dokonania płatności przez Klienta, na okres ustalony przez strony Umowy. 
 2. Klient otrzymuje maila z loginem i hasłem, poprzez które uzyskuje dostęp do konta na Stronie, co jest równoznaczne z dostępem do zakupionych Warsztatów. Klient ma obowiązek chronić hasło i nie udostępniać go osobom trzecim. 

§ 9 

Korzystanie z Warsztatów

 1. Warsztaty stanowią treść cyfrową w rozumieniu ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta. 
 2. Warsztaty są chronione prawem autorskim. Mogą być kopiowane oraz przechowywane wyłącznie w celach niekomercyjnych, na potrzeby własne. Sprzedawca zgodnie z ustawą o prawie autorskim nie zezwala na jakiekolwiek rozpowszechnianie Warsztatów.

§ 10
Prawo odstąpienia od Umowy

 1. Klientowi będącemu jednocześnie Konsumentem przysługuje 14 dniowy termin do odstąpienia od Umowy bez podania przyczyny, licząc od dnia w którym Klient lub wskazana przez niego osoba trzecia, inna niż przewoźnik, wejdzie w posiadanie zakupionego Warsztatu.
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od Umowy, Klient zobowiązany jest poinformować Organizatora o swojej decyzji o odstąpieniu od Umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia woli w formie dokumentowej (przykładowo wysłanie listu lub wiadomości e-mail).

§ 11
Skutki odstąpienia od Umowy

 1. W przypadku odstąpienia przez Klienta od Umowy na zasadach opisanych w § 10, Organizator niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia skutecznego odstąpienia od Umowy, zwróci Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności.
 2. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.
 3. W razie skutecznego odstąpienia od Umowy, Klient zostanie pozbawiony dostępu do Warsztatów.

§ 12
Reklamacje (rękojmia)

 1. Organizator odpowiada wobec Klienta będącego Konsumentem w rozumieniu art. 221 Kodeksu cywilnego, z tytułu rękojmi za wady w zakresie określonym w Kodeksie Cywilnym..
 2. Reklamacje, mające za podstawę naruszenie praw wynikających z przepisów prawa należy kierować na adres e-mail [email protected]. Organizator zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni. Nierozpatrzenie reklamacji w powyższym terminie oznacza uznanie jej za uzasadnioną.

§ 13

 Rozstrzyganie sporów i postanowienia końcowe

 1. Klient, który jest Konsumentem, może skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Spory dotyczące zakupów internetowych można rozwiązać w drodze postępowania mediacyjnego przed Wojewódzkimi Inspektoratami Inspekcji Handlowej lub procesu przed sądem polubownym przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej. Konsument może również skorzystać z innych metod pozasądowego rozwiązywania sporów.
 2. W przypadku braku zainteresowania ze strony Klienta będącego konsumenta możliwością skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania sporów, rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, zostanie poddane sądom powszechnym, właściwym zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania cywilnego.
 3. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Organizatorem a Klientem, który nie jest jednocześnie Konsumentem, zostanie poddane sądowi powszechnemu właściwemu ze względu na siedzibę Organizatora.
 4. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie prawa polskiego ze szczególnym uwzględnieniem Kodeksu cywilnego oraz ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną.
 5. Organizator zastrzega sobie prawo zmiany Regulaminu. 
 6. Wszystkie zamówienia usług przyjęte przez Organizatora do realizacji przed dniem wejścia w życie nowego Regulaminu są realizowane na podstawie Regulaminu, który obowiązywał w dniu składania zamówienia przez Klienta. 
 7. Zmiana Regulaminu wchodzi w życie w terminie 7 dni od dnia opublikowania go na Stronie. Organizator poinformuje Klienta na 7 dni przed wejściem w życie nowego Regulaminu o zmianie Regulaminu za pomocą wiadomości przesłanej drogą elektroniczną, zawierającej odnośnik do tekstu zmienionego Regulaminu. W przypadku jeżeli Klient nie akceptuje nowej treści Regulaminu obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Organizatora, w tym celu wystarczająca jest informacja przesłana pocztą elektroniczną na adres [email protected] , po jej otrzymaniu przez Organizatora umowy łączące strony ulegają rozwiązaniu a Konto Klienta zostaje usunięte.  
 8. Pierwsza wersja Regulaminu wchodzi w życie z dniem umieszczenia go na Stronie.